Thứ Ba, 26 Tháng Chín 2023

Báo cáo Khoa học, Công nghệ và Đổi mới: Tóm tắt Chính sách

Báo cáo khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) cung cấp hỗ trợ phân tích cho chiến lược STI 10 năm sắp tới của Việt Nam 2021-2030 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (SEDS) 2021-2030.

Báo cáo khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) cung cấp hỗ trợ phân tích cho chiến lược STI 10 năm sắp tới của Việt Nam 2021-2030 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (SEDS) 2021-2030. Báo cáo STI và tóm tắt chính sách kèm theo đã được chuẩn bị theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST). Bản tóm tắt chính sách tóm tắt các phát hiện, khuyến nghị chính và đưa ra lộ trình STI để hướng dẫn các hành động ưu tiên hướng tới hỗ trợ đổi mới kinh doanh ở Việt Nam. Khi dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) gây ra cú sốc kinh tế tiếp tục lan rộng trên toàn cầu và tác động của nó ngày càng sâu rộng ở Việt Nam.
Tải tại đây

Bài viết liên quan

Website Liên kết