Thứ Ba, 18 Tháng Sáu 2024

Chức năng nhiệm vụ

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ.

 - Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ

Bài viết liên quan

Website Liên kết