Chủ Nhật, 25 Tháng Chín 2022

Một số luật có hiệu lực từ 01/7/2018 liên quan đến nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Luật chuyển giao công nghệ 2017 thay thế Luật Chuyển giao công nghệ 2006. Theo đó, các văn bản hướng dẫn gồm Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ có hiệu lực từ ngày 01/7/2018; Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 về khuyến nông có hiệu lực từ ngày 10/7/2018.

Từ ngày 01/7/2018, một số Luật kèm với văn bản hướng dẫn sau đây bắt đầu có hiệu lực:

Luật chuyển giao công nghệ 2017 thay thế Luật Chuyển giao công nghệ 2006. Theo đó, các văn bản hướng dẫn gồm Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ có hiệu lực từ ngày 01/7/2018; Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 về khuyến nông có hiệu lực từ ngày 10/7/2018.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 thay thế Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009. Theo đó, các văn bản hướng dẫn gồm Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 về biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước.

Luật Tiếp cận thông tin 2016, văn bản hướng dẫn là Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 về hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin.

Ngoài ra, các Luật như: Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017; Luật Quản lý nợ công 2017; Luật Đường sắt 2017; Luật Thủy lợi 2017; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017; Luật Cảnh vệ 2017 và các văn bản hướng dẫn cũng có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

Bài viết liên quan

Website Liên kết