Chủ Nhật, 25 Tháng Chín 2022

Quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Ngày 12/3/2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN ( gọi tắt là Thông tư 05) quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, ngày 12/3/2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN ( gọi tắt là Thông tư 05) quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia (viết tắt là Chương trình) bao gồm: 

-          Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia;

-         Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia khác.

Thông tư 05 gồm 04 chương, 21 điều quy định tổ chức quản lý chương trình; tổ chức xây dựng và quản lý nhiệm vụ của chương trình.

Theo đó, tổ chức quản lý Chương trình là Bộ máy quản lý Chương trình gồm Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ chủ trì); Ban chỉ đạo Chương trình; Ban chủ nhiệm Chương trình; Đơn vị quản lý Chương trình với thành phần và nhiệm vụ, trách nhiệm được quy định cụ thể từ Điều 5 đến Điều 9 của Thông tư này. Trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thống nhất quản lý Chương trình.

Thông tư  05 cũng quy định cụ thể nhiệm vụ của Bộ máy quản lý Chương trình trong quá trình tổ chức xây dựng và quản lý nhiệm vụ của Chương trình theo 9 bước tuần tự là: Đề xuất, xác định và phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng của Chương trình; Tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ của Chương trình; Tổ chức ký Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của Chương trình; Điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của Chương trình; Chấm dứt hợp đồng; Đánh giá, nghiệm thu, công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chương trình; Thanh lý hợp đồng và khai thác kết quả nhiệm vụ của Chương trình; Xử lý tài sản.

Cũng theo Thông tư này, kinh phí thực hiện Chương trình là Kinh phí lấy từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình được cân đối trong dự toán chi ngân sách khoa học và công nghệ hàng năm, được giao về Bộ chủ trì để thực hiện. Cơ chế tài chính thực hiện Chương trình được thực hiện theo quy định cụ thể tại các văn bản hướng dẫn quản lý tài chính của các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia và các văn bản pháp luật khác về tài chính có liên quan.

Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2015./.​​

Bài viết liên quan

Website Liên kết