demo-10

Chính sách và thực trạng công nghệ về Giao thông thông minh, Chính phủ điện tử tại Việt Nam, bài học thành công từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, cơ hội hợp tác chuyển giao và ứng dụng công nghệ của Hàn Quốc tại Việt Nam? Đây là các nội dung được tập trung trao đổi tại Hội thảo chuyển giao công nghệ hệ thống giao thông thông minh và e-gov Việt Nam - Hàn Quốc, diễn ra vào ngày 21/11/2018 tại Hà Nội.

demo-10

Đây là cuộc gọi chung lần thứ 3 giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc về đề xuất các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung (sau đây gọi tắt là Dự án) giữa Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI), Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cục Công nghệ Cộng hòa Séc (TA CR).

demo-10

Trong 2 ngày 7-8/3/2018, Hội nghị quốc tế đầu tiên về công nghệ Blockchain và tiềm năng phát triển ở Việt Nam diễn ra tại Tp.HCM. Việt Nam là quốc gia gần đây được nhiều sự chú ý về tiềm năng phát triển để trở thành cái nôi lớn của công nghệ Blockchain...

demo-10

Đây là cuộc gọi chung trong năm 2017 về đề xuất các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung (sau đây gọi tắt là Dự án) giữa Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI), Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cục Công nghệ Cộng hòa Séc (TA CR)