demo-10

Ngày 11/3/2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký quyết định ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN (gọi tắt là Thông tư số 04) quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

demo-10

Theo Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao (được hưởng ưu đãi thuế) phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:...

demo-10

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 24/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam