Các tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Theo Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao (được hưởng ưu đãi thuế) phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:​

  1. Sản xuất sản phẩm công nghệ thuộc Danh mục khuyến khích phát triển.
  2. Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
  3. Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao phải đạt ít nhất 70% tổng doanh thu thuần hàng năm.
  4. Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển thực hiện tại Việt Nam phải đạt ít nhất 1% tổng doanh thu thuần hàng năm (đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ) hoặc 0,5 % (nếu doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng, sử dụng trên 300 lao động).
  5. Số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển phải đạt ít nhất 5% tổng số lao động (doanh nghiệp vừa và nhỏ) hoặc 2,5% (nếu doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng, sử dụng trên 300 lao động).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2015.​

Phòng CSĐM

Các mục khác