Các đơn vị chức năng

- Văn phòng Cục

- Văn phòng đại diện Cục tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Phòng Chính sách đổi mới sáng tạo

- Phòng Quản lý công nghệ

- Phòng Phát triển công nghệ cho doanh nghiệp

- Phòng Kế hoạch và tài chính

- Phòng Xúc tiến và đầu tư công nghệ

- Trung tâm thiết kế - chế tạo và thử nghiệm

- Trung tâm hỗ trợ chuyển giao công nghệ


Các mục khác