Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Theo nội dung Quyết định số 25/QĐ-CNCHL, tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hàng năm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2022 như sau:

a. Đối với đất sử dụng vào mục đích thực hiện dự án thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư: Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hàng năm là 0,5% giá đất cụ thể.

b. Đối với đất sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ (đất xây dựng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, dịch vụ, thương mại được phân loại theo mục 2.2.5.4 Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thống kê, kiểm đếm và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất): Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hàng năm là 2,0% giá đất cụ thể. 

c. Đối với đất sử dụng vào các mục đích còn lại (không thuộc hai trường hợp nêu trên): Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hàng năm là 1,0% giá đất cụ thể. 

Hệ số điều chỉnh giá đất và tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hàng năm quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 25/QĐ-CNCHL được sử dụng để xác định giá đất cụ thể, đơn giá thuê đất trả tiền một lần, đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm và số tiền thuê đất phải nộp đối với các trường hợp được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc ban hành Quyết định cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2022. 

Thông tin chi tiết xem tại Văn bản đính kèm.