Danh sách các tài liệu hiện có

Tên Nguồn trích Tác giả Tải về
Thông tư 06/2021/TT-BKHCN hướng dẫn Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 Thông tư này hướng dẫn việc quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ BKHCN File đính kèm
Quyết định 118/QĐ-TTg Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 Tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, có giá trị gia tăng cao; thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp ở vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ. TTg File đính kèm
Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2020 Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 580/QĐ-BKHCN ngày 09/3/2020 về việc ban hành Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ được giao chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2020 UDCN UDCN File đính kèm
Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu thuộc nhiệm vụ Trình diễn, kết nối cung cầu và thương mại hóa công nghệ năm 2018 Cục trưởng Cục ƯDPTCN ban hành Quyết định 110 phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu thuộc nhiệm vụ Trình diễn, kết nối cung cầu và thương mại hóa công nghệ năm 2018 UDCN UDCN File đính kèm
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA TRÌNH DIỄN, KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ NĂM 2019 (Hạn gửi phiếu đăng ký và các tài liệu kèm theo: 10/10/2019) VTTC File đính kèm
THÔNG BÁO V/v tổ chức Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019 Bộ Khoa học và Công nghệ đã thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đồng chủ trì tổ chức Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019 với các nội dung như sau: 1. Thời gian: 02 ngày, Dự kiến từ ngày 06/11/2019 đến ngày 07/11/2019. 2. Địa điểm: thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phòng Ứng dụng và Đổi mới công nghệ File đính kèm
Quyết định số 04/QĐ-ƯDCN phân bổ và giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 Quyết định số 04/QĐ-ƯDCN phân bổ và giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 KHTC File đính kèm
Quyết định số 03/QĐ-ƯDCN phân bổ và giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 Quyết định số 03/QĐ-ƯDCN phân bổ và giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 KHTC File đính kèm
Quyết định số 02/QĐ-ƯDCN phân bổ và giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 Quyết định số 02/QĐ-ƯDCN phân bổ và giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 KHTC File đính kèm
Quyết định số 01/QĐ-ƯDCN phân bổ và giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 Quyết định số 01/QĐ-ƯDCN phân bổ và giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 KHTC File đính kèm
Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam Ngày 27/12/2018 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1851/QĐ- TTg Phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. File đính kèm
Thông báo kêu gọi Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc Đây là cuộc gọi chung lần thứ 3 giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc về đề xuất các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung (sau đây gọi tắt là Dự án) giữa Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI), Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cục Công nghệ Cộng hòa Séc (TA CR). File đính kèm
Phần mềm kết nối cung cầu công nghệ version 1.1 SATI SATI File đính kèm
SATI-TACR Common proposal 2017 English SATI SATI File đính kèm
SATI-TACR Common proposal 2017_Vietnamese SATI SATI File đính kèm
Tài liệu hướng dẫn xây dựng lộ trình nghệ doanh nghiệp SATI SATI File đính kèm
Tài liệu hướng dẫn xây dựng lộ trình nghệ trong các ngành, lĩnh vực SATI SATI File đính kèm
Tài liệu hướng dẫn xây dựng bản đồ công nghệ trong các ngành, lĩnh vực SATI SATI File đính kèm
Chức năng nhiệm vụ Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ SATI SATI File đính kèm
Hội nghị về hoạt động các Trung tâm Ứng dụng và tiến bộ KH&CN năm 2016 QLCN-SATI QLCN-SATI File đính kèm
Danh mục công nghệ sẵn sàng chuyển giao trong lĩnh vực y tế - sinh học SATI VTTC File đính kèm
Danh sách công nghệ sẵn sàng chuyển giao trong ngành xây dựng SATI VTTC File đính kèm
Danh sách công nghệ sẵn sàng chuyển giao trong ngành thủy sản SATI VTTC File đính kèm
Danh mục công nghệ sản xuất máy móc sẵn sàng chuyển giao SATI VTTC File đính kèm
Danh mục công nghệ sẵn sàng chuyển giao trong lĩnh vực sản xuất giấy SATI VTTC File đính kèm
Danh mục công nghệ sẵn sàng chuyển giao trong lĩnh vực nông nghiệp SATI VTTC File đính kèm
Danh sách công nghệ môi trường sẵn sàng chuyển giao SATI VTTC File đính kèm
Danh sách công nghệ sẵn sàng chuyển giao trong lĩnh vực năng lượng - điện SATI VTTC File đính kèm
Danh sách công nghệ nano sẵn sàng chuyển giao SATI VTTC File đính kèm
Danh sách công nghệ chế biến, bảo quản sẵn sàng chuyển giao SATI VTTC File đính kèm
Báo cáo hiện trạng công nghệ sản xuất lúa gạo tại Việt Nam SATI SATI, Vinaseed File đính kèm
Bản đồ công nghệ ngành chọn tạo giống lúa SATI SATI, Vinaseed File đính kèm
Bản đồ công nghệ ngành sản xuất khuôn mẫu SATI PTCNDN File đính kèm
Danh mục các công nghệ sẵn sàng chuyển giao Danh sách và hồ sơ công nghệ của 200 công nghệ sẵn sàng chuyển giao trong các lĩnh vực xây dựng, môi trường, y tế, nông nghiệp, năng lượng ... SATI VTTC File đính kèm