Chính sách DMST

Phòng Chính sách đổi mới sáng tạo.

Trưởng phòng: Ông Trần Anh Tú. Email: tatu@most.gov.vn.