VTTC

Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ

Giám đốc: Ông Lê Mộng Lâm. Email: lmlam@most.gov.vn