Chủ Nhật, 25 Tháng Chín 2022

Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 26 tháng 3 năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 06/2015/TT-BKHCN Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 26 tháng 3 năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 06/2015/TT-BKHCN Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thực hiện và kiểm tra, giám sát việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức giữ chức danh Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở. Ngoài các tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, hiểu biết và các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, không trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương trở lên, Thông tư còn quy định các tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, như về độ tuổi, kinh nghiệm công tác, trình độ...

Đối với những người được bổ nhiệm Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này thì phải được đào tạo, bồi dưỡng để đạt tiêu chuẩn quy định trước ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2015. Bãi bỏ Quyết định số 19/2005/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.​

Bài viết liên quan

Website Liên kết