Thứ Hai, 15 Tháng Bảy 2024

Khảo sát đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất, nhu cầu đổi mới công nghệ của trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày 14-15/4/2023 Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm phối hợp với Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Gia Lai tổ chức hướng dẫn thu thập thông tin, phục vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn Gia Lai thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tiến hành khảo sát, đánh giá trình độ, năng lực công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ của một số doanh nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày 14-15/4/2023 Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm phối hợp với Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Gia Lai tổ chức hướng dẫn thu thập thông tin, phục vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn Gia Lai thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tiến hành khảo sát, đánh giá trình độ, năng lực công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ của một số doanh nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hướng dẫn thu thập thông tin, phục vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất

Trong chuyến khảo sát tại doanh nghiệp, đoàn khảo sát đã thu thập thông tin một số doanh nghiệp chế biến nông sản và cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đồng thời nắm bắt thực trạng và nhu cầu cải tiến, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Thông qua các số liệu thu thập trong giai đoạn tới, hai đơn vị phối hợp đánh giá được trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp chế biến nông sản và cơ khí trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Kết quả đánh giá là cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp chế biến nông sản và cơ khí trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới. Hỗ trợ xây dựng lộ trình ứng dụng và đổi mới công nghệ sản xuất cho một số doanh nghiệp điển hình, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.Hình ảnh khảo sát trực tiếp tại một số doanh nghiệp

Nguồn: Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ


Bài viết liên quan

Website Liên kết