Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2024

Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát trển của Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ

1. Quá trình thành lập

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ được thành lập ngày 13 tháng 03 năm 2006 theo Quyết định số 393/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 14 tháng 5 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (theo Quyết định số 807/QĐ-BKHCN ngày 14/5/2009, được sửa đổi theo Quyết định số 1418/QĐ-BKHCN ngày 07/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ), Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ.

2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy

Hiện nay, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ có:

- 01 Cục trưởng, 03 Phó Cục trưởng;

- 06 Phòng quản lý nhà nước (gồm (i) Phòng Chính sách đổi mới sáng tạo; (ii) Phòng Quản lý công nghệ; (iii) Phòng Phát triển công nghệ cho doanh nghiệp; (iv) Phòng Kế hoạch và Tài chính; (v) Phòng Xúc tiến và đầu tư công nghệ; (vi) Văn phòng);

- 02 Trung tâm sự nghiệp là Trung tâm Thiết kế, Chế tạo và Thử nghiệm; Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ (theo Điều lệ 1418, cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp của Cục còn có Trung tâm Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ; Trung tâm Đào tạo và phát triển nhân lực công nghệ và Viện Nghiên cứu đổi mới công nghệ) và Văn phòng Đại diện phía Nam đã đi vào hoạt động.

3. Nhân lực

Theo quy định tại Điều 5, Điều lệ 1418, nhân lực của Cục gồm: công chức, viên chức; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và đội ngũ cộng tác viên. Tính đến ngày 01/9/2014, số công chức và người lao động  hiện có 49 người; trong đó: biên chế hành chính có 22 người (21 công chức, 1 viên chức); hợp đồng lao động có 27 người (lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có 01 người).

Về ngạch công chức có: 01 chuyên viên cao cấp (hiện đã nghỉ hưu), 4 chuyên viên chính, 18 chuyên viên, 1 cán sự.

Về trình độ chuyên môn: Tiến sỹ 06 người, Thạc sỹ 15 người, Đại học 26 người, Trung cấp 02 người.

Bài viết liên quan

Website Liên kết