Thứ Bảy, 13 Tháng Tư 2024

Thư mời Chào hàng cạnh tranh

Gói thầu: “Cung cấp hàng hóa dịch vụ thuê hội trường, khánh tiết, vận chuyển phục vụ hội nghị, sự kiện kết nối cung - cầu và diễn đàn chuyển giao công nghệ mới, công nghệ năng lượng mới trong nông nghiệp” thuộc nhiệm vụ Trình diễn kết nối cung cầu và thương mại hóa công nghệ năm 2018

 CỤC ỨNG DỤNG
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
VĂN PHÒNG CỤC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /TM-VPC

Hà Nội, ngày      tháng  9  năm 2018

 

THƯ MỜI

CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 

Kính gửi: .......................................................................................................................

Văn phòng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu như sau:

  1. Gói thầu: “Cung cấp hàng hóa dịch vụ thuê hội trường, khánh tiết, vận chuyển phục vụ hội nghị, sự kiện kết nối cung - cầu và diễn đàn chuyển giao công nghệ mới, công nghệ năng lượng mới trong nông nghiệp” thuộc nhiệm vụ Trình diễn kết nối cung cầu và thương mại hóa công nghệ năm 2018
  2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà Nước.
  3. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  4. Hồ sơ thầu của gói thầu trên được phát hành miễn phí: Bắt đầu từ 10 giờ 30 phút ngày 19/9/2018 đến trước 10 giờ 30 phút ngày  24/9/2018 (trong giờ hành chính).
  5. Địa chỉ phát hành hồ sơ thầu: Phòng 1007, tầng 10, số 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội.
  6. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 25/9/2018. Thời điểm mở thầu 9h30 ngày 25/9/2018 tại Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; Phòng 1014, tầng 10, số 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội.
  7. Hiệu lực của hồ sơ đề xuất là 30 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

Đề nghị Quý Công ty gửi hồ sơ thầu đến chúng tôi bằng cách gửi trực tiếp, qua đường bưu điện đến địa chỉ sau:

+ Bên mời thầu: Văn phòng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

+ Địa chỉ: Phòng 1007, tầng 10, số 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

+ Điện thoại: 024.22423401            Fax: 024. 39368932

Văn phòng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trân trọng kính mời Nhà thầu tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh vào thời gian và địa điểm như

Bài viết liên quan

Website Liên kết